Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató


A tájékoztató célja:

    1. A jelen adatvédelmi és adatkezelési Tájékoztató célja az érintettek tájékoztatása a SOKKOLÁDÉ Kft. adatkezelő tevékenységéről, adatkezelési gyakorlatáról, a kezelt adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről.

    2. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit.


A tájékoztató hatálya:

    1. A Tájékoztató a SOKKOLÁDÉ Kft. mint Adatkezelő Honlapján megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

    2. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésre, amelyeket az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek végeznek az Adatkezelő számítógépes rendszerein, az általuk közzétett tartalmakra és az általuk kezelt személyes adatokra. Az Adatkezelő ilyen esetben Adatfeldolgozó, így ezen harmadik személyek által kialakított szolgáltatásokra a harmadik személyek adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

     3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót saját belátása, döntése szerint bármikor egyoldalúan módosítsa.


Meghatározások, fogalmak:

      1. Adatkezelő: aki az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Adatkezelő: SOKKOLÁDÉ Korlátolt Felelősségű Társaság, cégjegyzékszáma: 13-09-145406, adószáma: 23196074-2-13, székhelye: 2111 Szada, Székely Bertalan út 38. Telefon: +36306899546, email: sokkolade@sokkolade.hu

      2. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

      3. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett sokkolade.hu; bonbonok.hu;csokiropi.hu internetes oldalak: www.sokkolade.hu; www.bonbonok.hu; www.csokiropi.hu.

      4. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

      5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

      6. Adatfeldolgozó: aki az adatkezelővel kötött szerződése alapján az adatok feldolgozását végzi.

      7. Szolgáltatások: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, amelyek a Honlapon vehetőek igénybe vagy érhetőek el.

      8. Felhasználó: az adatalany/érintett természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az szolgáltatás igénybevételéhez az adatkezelés céljának megfelelően szükséges adatait.

      9. Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, a Honlap üzemeltetéséhez vagy a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan igénybe vett harmadik fél.


Az adatkezelés célja

      1. Adatkezelő a felsorolt adatkezelési célok érdekében kezelhet személyes adatokat:

     - a Felhasználó azonosítása,

    - a Felhasználó jogosultságainak meghatározása,

    - a Szolgáltatások teljesítése,

    - a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások testreszabása,

    - a Felhasználónak nyújtott online tartalom testreszabása,

     - a Felhasználóval való szükséges kapcsolattartás, a Felhasználó igényeinek, támogatási kéréseinek kezelése,

    - az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése,

      - a Felhasználó jogainak védelme.

    2. Adatkezelő az 1. pontban felsorolt bármely cél elérése érdekében kezelhet személyes adatokat.

    3. A személyes adatokat az 1. pontban felsoroltakon kívül az Adatkezelő egyéb célra nem használja fel.


Az adatkezelés jogalapja

    1. A Honlap használatához személyes adatok megadása is szükséges, az adatkezelés fent részletezett céljaihoz. A Felhasználók előzetes tájékoztatásban részesülnek a bekért személyes adatok felhasználási céljáról, majd önkéntesen nyilatkoznak a kifejezett hozzájárulásukról ahhoz, hogy a személyes adataik a meghatározott célokra felhasználásra kerüljenek.


    2.A Felhasználó minden esetben szavatol azért, hogy az általa megadott más természetes személyek személyes adatainak kezeléséhez az érintett természetes személy minden esetben hozzájárult, annak hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

    3. A Felhasználó által megadott, felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli. Ezekben az esetekben a Felhasználó adatkezelői szerepet tölt be.


A kezelt adatok

    A Felhasználó optimális kiszolgálása érdekében kérünk be adatokat. Ezeket a Felhasználó előzetes tájékoztatásával és önkéntes hozzájárulásával használjuk fel. Erről a Felhasználó a rendelések leadásakor tájékozódhat.

A Felhasználó azonosításra használt adatok a rendeléskor bekért név, cím, adószám, telefonszám és az email cím.

Erre az email címre küldjük a visszaigazolást és minden szükséges értesítést a megrendelésről.


A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

    A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Az adatkezelés időtartalma:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

A számlázási adatokat minden következő rendeléskor felülírhatja a Felhasználó.


Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

    Célja, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva kiszállítsuk az Ön számára. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.


A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

    Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.Az adatkezelés időtartama


    1. A rendelések teljesítéséhez szükséges adatokat a kézbesítésig vagy az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig tároljuk nyilvántartásainkban.

    2. A jogszabályi kötelezettség alapján végzett adatkezeléskor, például a számlázási adatok esetén („Áfatv”) a jogszabályoknak megfelelő ideig tároljuk.

    3. Megtévesztő, hamis, hozzájárulás nélkül felhasznált vagy bármilyen más módon jogellenes személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó személyes adatait törölni. Bűncselekmény gyanúja vagy polgári felelősség gyanúja esetén az Adatkezelő jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

    4. Az Adatkezelő törli a személyes adatokat amennyiben azt bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli.


Az adatok biztonsága

    1. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait biztonságosan kezeli, valamint igyekszik meggátolni azt, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférhessenek.

    2. Az Adatkezelő olyan intézkedéseket és megoldásokat alkalmaz, amelyek révén biztosítja az adatok titkosságát, sértetlenségét, illetve gondoskodik arról, hogy az adatok rendelkezésére álljanak, hozzáférhetőek legyenek a Felhasználó számára, amikor szüksége van rá.

    3. Az Adatkezelő fontosnak tartja és törekszik arra, hogy minimalizálja a kezelt személyes adatok mennyiségét ezért a minimumra csökkenti a tárolt személyes adatok mennyiségét.

    4. Az Adatkezelő a tőle jogosan elvárható mértékben mindent megtesz a Felhasználó személyes adatainak védelme érdekében, azonban az adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni, főleg olyan esetekre tekintettel, amelyek előre nem láthatóak, vagy szándékos rongálás, illetéktelen rendszerbehatolás, vis maior stb. miatt következnek be. Az Adatkezelő az előre nem látható okokból származó adatvesztésből vagy harmadik személyhez való kerüléséből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal, és nyomatékosan felhívja a Felhasználó figyelmét az adatai rendszeres, saját eszközön történő mentésének fontosságára is. Az Adatkezelőt nem terheli felelősség abban az esetben sem, ha a Felhasználó nem rendeltetésszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak és elvárásoknak megfelelően használja és kezeli a Szolgáltatásokat.


 Egyéb külső szolgáltatók

    Az Adatkezelő olyan Külső Szolgáltatókat is igénybe vesz, akik megkönnyítő megoldásokat biztosítanak a Felhasználóknak. A Külső Szolgáltatók ezek: Facebook Inc, Google+, Twitter, Instagram, stb. Ezen megoldásokkal továbbított személyes adatok tekintetében a felsorolt Külső Szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.


A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

    1. A tájékoztatáshoz való jog előzetesen, majd az adatkezelés során, illetve annak megszűnéséig megilleti a Felhasználót. A Felhasználó a személyes adatainak kezeléséről bármikor, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelő email- vagy postai címén. A kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha a Felhasználó a kérés alapján egyértelműen beazonosítható. Az Adatkezelő hiteles beazonosítást követően 30 napon belül tájékoztatja a Felhasználót.

    2. A személyes adatainak helyesbítését, módosítását vagy kiegészítését bármikor kérheti a Felhasználó.

    3. A személyes adatainak törlését (ún. „elfeledtetéshez való jog”) a Felhasználó bármikor kérheti. A Felhasználó a személyes adatainak törlését írásban kérheti az Adatkezelő email- vagy postai címén. A Felhasználónak joga van a személyes adatinak törlését kérni, ha azokra már nincs szükség az adatkezelési cél teljesüléséhez. Az Adatkezelő a törlést megtagadhatja, ha arra a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabály felhatalmazást ad, vagy ha jogi igény miatt, annak előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükség van rá. Ilyen esetben, a törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót.

    4. A személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti a Felhasználó, ha vitatja azok helyességét, pontosságát. A korlátozás időtartama addig terjedhet ki, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok helyességét, pontosságát. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót.

    5. A Felhasználó az adathordozhatósághoz való jogával élve, kérelmezheti az automatizáltan kezelt személyes adatainak átadását számára vagy azok továbbítását egy másik adatkezelő felé, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.


A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

    1. Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen észrevétellel, kérdéssel, panasszal bármikor az Adatkezelő ügyfélszolgálatához lehet fordulni.

    2. A Felhasználó jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), mint felügyeleti hatóságnál, ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatai kezelésében jogsérelem érte.

A hatóság elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu

    3. A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.


Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.